Privacystatement Apployed

 

Privacystatement Apployed

Introductie

Apployed neemt uw privacy zeer serieus en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens beschermd zijn wanneer u gebruik maakt van de diensten van Apployed. In dit Privacy Statement staat hoe Apployed uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Wijzigingen in dit privacy statement worden op onze website bekend gemaakt. Houd de website daarom regelmatig in de gaten.

Wie is Apployed?

Apployed Nederland B.V. is gevestigd te (2651AV) Berkel en Rodenrijs aan de Spoorhaven 92, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 54872308. Apployed biedt een online platform voor personeel- en salarisadministratie. Het platform is bereikbaar via de website www.apployed.nl (hierna: de website), waar Apployed de mogelijkheid biedt om een online demo van Apployed te bekijken. Om deze demo te bekijken en om contact op te nemen met Apployed dient u een formulier in te vullen met uw persoonsgegevens. Apployed gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen.

 

Welke informatie wordt door Apployed verzameld en verwerkt?

Om de diensten van Apployed aan u te kunnen verlenen, zult u bepaalde informatie aan Apployed verstrekken, zoals hieronder omschreven. Apployed gaat op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze om met alle verkregen informatie.

Contactformulier:

Bij het opsturen van het contactformulier, zult u informatie aan Apployed verstrekken. De gegevens die nodig zijn voor het indienen van het serviceformulier bestaan uit:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Informatieaanvraag:

Bij het aanvragen van meer informatie over Apployed, of een onderdeel van Apployed, zult u informatie aan Apployed verstrekken: De gegevens die nodig zijn om u de gevraagde informatie te versturen zijn:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Demoaanvraag:

Bij het aanmaken van inloggevens om de online demo te bekijken, zult u informatie aan Apployed verstrekken. De gegevens die worden gevraagd bestaan uit:

 • Geslacht;
 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Aantal medewerkers.

Automatisch gegenereerde informatie

Naast de gegevens die van u gevraagd worden binnen de omgeving van de dienst, heeft Apployed bepaalde gegevens van u nodig om de technische aspecten van de dienstverlening te laten werken, bijvoorbeeld het correct weergeven van webpagina’s en het beveiligen van het platform. Deze gegevens worden door Apployed automatisch op anonieme wijze verzameld wanneer u of uw medewerker de SaaS-dienst gebruikt. De informatie die hiervoor wordt verzameld bestaat uit het IP-adres, het type browser, het computersysteem dat u gebruikt, uw accountnummer en de pagina's die in het platform worden bezocht.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Apployed ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Apployed maakt gebruik van sessie-cookies die enkel informatie van een enkele bezoeksessie opslaan en van permanente cookies die u bij een volgend bezoek aan onze website herkennen.

 

Cookies van Apployed

Apployed maakt gebruik van noodzakelijke cookies en functionele cookies die ervoor zorgen dat we de website op een gebruiksvriendelijke manier kunnen aanbieden. Zo onthouden functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals bijvoorbeeld taalvoorkeuren.

Apployed gebruikt statistische cookies om anonieme gegevens te verzamelen waarmee we het gebruik van de website in kaart kunnen brengen en onze website kunnen verbeteren. Om bezoekers van de website waardevollere content en advertenties aan te kunnen bieden, zowel binnen als buiten de website van Apployed, en resultaten van marketingactiviteiten te kunnen meten, maakt Apployed gebruik van trackingcookies.

 

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Apployed zelf plaatst worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Het gaat dan onder ander, maar niet uitsluitend, om cookies van sociale media.

Apployed heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Apployed heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders dan voor statistische en marketingdoeleinden.

 

Accepteren cookies

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een cookiemelding. Via deze melding kunt u aangeven welke cookies u van Apployed accepteert. Uw voorkeur wordt onthouden voor een volgend bezoek. In de bijlage (1) vindt u een overzicht van alle door Apployed gebruikte cookies.

 

Verwijderen cookies

Via uw browser kunt u uw algemene cookie-voorkeuren instellen en eerder verleende toestemming intrekken. Let op: Mogelijk werkt de website na het verwijderen van cookies niet meer optimaal.

Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Helpfunctie van uw browser raadplegen.

 

Hoe worden persoonsgegevens door Apployed gebruikt?

Apployed zal de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

Doel
Rechtsgrond

 

1. Om de online demo en brochures van Apployed aan u beschikbaar te maken
1. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Apployed, namelijk marketing activiteiten van Apployed.
 
2. Om het platform van Apployed mogelijk te maken en optimaal te kunnen laten werken en te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
2. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Apployed, inhoudende beveiliging van de website.
 
3. Om informatie omtrent de eigen diensten van Apployed toe te sturen, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
3. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Apployed namelijk direct marketing activiteiten van Apployed.
 
4. Om de kwaliteit van de diensten van Apployed te kunnen verbeteren en om statistische gegevens te genereren over uw websitegebruik.
4. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Apployed, namelijk het verbeteren en analyseren van de diensten van Apployed.
 
5. Om informatie over u te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, als gevolg van een rechtszaak en/of ter bescherming van haar eigen rechten.
5. (i) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Apployed; (ii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Apployed rust.

 

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

Apployed gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal deze enkel voor de uitvoering van haar doel of doeleinden gebruiken. Apployed zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen) van derden. Apployed stuurt uw gegevens alleen door aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen.

Automatische gegenereerde informatie, bijvoorbeeld middels cookies, die Apployed verzamelt voor statistische doeleinden (werking van de website,marketing) en de beveiliging en verbetering van de website zijn altijd anoniem en kunnen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot een persoon herleidbaar zijn.

Apployed kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

Hoe lang bewaart Apployed uw persoonsgegevens?

Apployed zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. De door u tijdens uw gebruik van de diensten verstrekte gegevens zal Apployed verwijderen na een periode van 5 jaar.

 

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de privacywetgeving heeft u als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze u deze rechten kunt inroepen. Een verzoek kan verstuurd worden naar administratie@apployed.nl.

Reactie
Apployed probeert zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op uw verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat Apployed meer tijd nodig heeft. Indien dat het geval is, zal Apployed u hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Om er zeker van te zijn dat de informatie die u opvraagt ook echt bij u hoort, vraagt Apployed u om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. Apployed verzoekt u om het op uw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat Apployed een verzoek van u afwijst, bijvoorbeeld omdat uw verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat Apployed (wettelijk gezien) niet aan uw verzoek kan of hoeft te voldoen. Apployed zal u ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat Apployed u vraagt uzelf te identificeren voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen.

Apployed wijst u er verder op dat u, in het geval Apployed een verzoek van u afwijst, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inzagerecht
U heeft het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of Apployed op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt. lndien dit het geval is, zal Apployed u in overeenstemming met de wet een kopie van de over u verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op u betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heeft u tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van uw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
U heeft het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op u betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien uw verzoek wordt toegekend, zal Apployed de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
U heeft het recht een verzoek in te dienen tot beperking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, Apployed gedurende de termijn van de beperking uw persoonsgegevens niet verder zal verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als Apployed uw persoonsgegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Als u bezwaar maakt, zal Apployed uw privacybelangen afwegen tegen de bedrijfsbelangen van Apployed. Als uw belang zwaarder weegt, zal Apployed uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zal Apployed uw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. Apployed zal de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u ter beschikking stellen zodat u deze aan een derde partij kunt overdragen.

 

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

 

Links naar andere websites

Op onze website en/of in het platform kunnen links staan naar andere websites waar wij geen toezicht op houden. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze website.

 

Wijzigingen in het privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Vragen?  

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u ons een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan info@apployed.nl. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Apployed niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Bijlage 1.         Cookietabel 

Naam
Beheerder
Functie
CookieConsent
Apployed
Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
PHPSESSID
Apployed
Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.
__cfduid
tawk.to
Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
lang
ads.linkedin.com
Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website
@@History/ @@scroll|#
Apployed
 
_dc_gtm_UA-#
Apployed
Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen.
_ga
Apployed
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gid
Apployed
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
BizoID
BizoID
 
User MatchHistory
BizoID
 
_hjIncluded InSample
Apployed
Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.
muid
bing.com
Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te synchroniseren.
MUIDB
 
 
IDE
Doubleclick.net
Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.
test_cookie
doubleclick.net
Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
fr
facebook.com
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
tr
facebook.com
 
ads/ga-audiences
google.com
 
ads/user-lists/#
google.com
 
collect
google analytics.com
Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
bcookie
linkedin.com
Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
bscookie
linkedin.com
Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
lidc
linkedin.com
Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
GPS
youtube.com
Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.
PREF
youtube.com
Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt.
VISITOR_ INFO1_LIVE
youtube.com
Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.
YSC
youtube.com
Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.
__tawkuuid
Apployed
 
_li_id.997e
Apployed
 
_li_ses.997e
Apployed
 
_uetsid
apployed.nl
 
Tawk_582dcce 28147e4684e476f6a
Apployed
 
I
collector.leadinfo.net
Registreert zakelijke bezoekers van de website.
sdPuqGtW9 arY0QIG8N7sDVC bqLPXXjtZxY6IKhN2kPU
teamviewer.com
 
ss
va.tawk.to
Maakt chatconversaties met Apployed mogelijk via de website.
tawkUUID
va.tawk.to
Maakt chatconversaties met Apployed mogelijk via de website.